NVDB på webb
Version:1.0.7.27
Laddar

Sök

Välj vad vill du se i kartan

Information för vald position hämtas...

Rapportera här

Hantera dina förändringar här

Skapa punkt linje eller yta

Ändra punkt linje eller yta

Välj i karta

Point Line Surface Surface

Välj aktivt nät

Zooma med rektangel Panorera Visa hela Sverige Spara kartans utbredning Mät i kartan
Välj bakgrundskarta


Alle
Antal körfält2
Artrik vägmiljö
Artrik vägmiljö (Hänsynsobjekt)
ATK Sträcka
ATK-Mätplats
Begränsad bruttovikt
Begränsad fordonsbredd
Begränsad fordonslängd
Begränsat axel - boggitryck
Bro och tunnel
Brunn - Slamsugning
Bullerskydd - väg
Bygdeväg
Bärighet
Cirkulationsplats
C-Rek. bilväg för cykeltrafik
Cykelgata
Cykelvägskategorier
Driftbidrag statligt
Driftområde
Farthinder
Fordonståg upp till 34.5 m
FPV dagliga personresor
FPV godstransporter
FPV kollektivtrafik
FPV långväga personresor
Framk. för vissa ford.komb.
Funktionell vägklass
Funktionellt prioriterat vägnät (FPV)
Färjeled
Förbjuden färdriktning
Förbud mot trafik
Gatunamn
Gatutyp
GCM - Belyst
GCM - Separation
GCM - Vägtyp
GCM-passage
Gågata
Gångfartsområde
Hastighetsgräns
Huvudled
Hållplats
Hållplatsläge
Höjdhinder 4.5
Höjdvärde
Infrastrukturdel väg
Inskr för transp av farligt gods
Kalibreringssträcka
Kantstolpe
Katastroföverfart
Kollektivkörfält
Kommunala väghållningsområden
Korsning
MC-flöden
Miljözon
Mittremsa
Motortrafikled
Motorväg
Omkörningsförbud
Parkeringsficka
Pendlings- och serviceväg
Plankorsning Väg-Järnväg
Provisorisk väg
Rastplats
Referenslinjetillkomst
Rekom.väg farligt gods
Servicenivåer för trafikledning
Sidoanläggningsväg
Slitlager
Stamväg
Stigningsfält
Storstadsväg
Strategiskt vägnät för tyngre transporter
Svängmöjlighet
TEN-T Vägnät
Tillgänglighet
Trafikplats väg
Trafiksäkerhetsklass - Korsning, bil
Trafiksäkerhetsklass - Sträcka
Trafiksäkerhetsklass passage GCM
Trafiksäkerhetsklass sträcka GCM
Turismcykelled
Tättbebyggt område
Underhållstyp väg
Uppställningsplats lastbil
Viltpassage i plan
Viltstängsel
Viltuthopp
VVIS
VV-slitlager
Vägbredd
Väghinder
Väghållare
Vägkategori
Vägnummer
Vägnybyggnad
Vägnybyggnad 2009
Vägombyggnad
Vägslag
Vägtrafiknät
Vägtyp
Vägunderhållsklass
Vägvisning
Vändmöjlighet
ÅDT axelpar per körbana
ÅDT samtliga fordon per körbana
ÅDT tunga fordon per körbana
Övrigt vägnamn

Utskriftsformat

Stäng
Visa/Dölj Maximera/Minimera

TeckenförklaringTrafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921